Drukuj 

Głównym tematem posiedzenia w dniu 3 stycznia 2018 roku miało być przekazanie „Informacji Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie skali i skutków wypowiedzianych klauzul opt-out” jednak w trakcie dyskusji omówiono także sytuację dotyczącą ogólnej oceny systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz uzyskano informacje od Ministra Zdrowia dotyczące planowanych działań w najbliższym okresie związanych z kryzysową sytuacją, spowodowaną niedoborem kadr medycznych i niskim poziomem finansowania opieki zdrowotnej w Polsce.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli w charakterze zaproszonych gości przedstawiciele ZZA.

W trakcie posiedzenia komisji posłowie opozycji oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających przedstawicieli zawodów medycznych, zarzucili Ministrowi Zdrowia doprowadzenie do kolejnej sytuacji kryzysowej w ochronie zdrowia.

Główne zarzuty dotyczyły braku prowadzenia rzeczywistego dialogu z pracownikami ochrony zdrowia, wprowadzenia kontrowersyjnych rozwiązań prawnych bez wymaganych konsultacji społecznych, braku koncepcji naprawy systemu ochrony zdrowia, nieudolność w kierowaniu resortem oraz wprowadzenia w błąd opinii publicznej i parlamentarzystów w zakresie rzeczywistej sytuacji w ochronie zdrowia.

Minister Zdrowia ocenia sytuację w ochronie jako bardzo dobrą twierdząc, że 2017 rok był rokiem przełomowych decyzji i wszystkie problemy zgłaszane w trakcie debaty mają kontekst polityczny. Minister Zdrowia odrzucił propozycję parlamentarzystów klubu Kukiz 15 zwołania okrągłego stołu w celu rozwiązania kryzysowej sytuacji w ochronie zdrowia.

Minister Zdrowia ocenił, że za ewentualne problemy pacjentów związanych z niedoborem lekarzy (likwidacja oddziałów szpitalnych, wydłużania kolejek, ryzyka związane z utratą zdrowia i życia) odpowiadają lekarze, którzy zorganizowali akcję wypowiadania klauzul opt-out oraz dyrektorzy szpitali, którzy nie potrafią podjąć odpowiednich działań zaradczych.

Wybrane szczegółowe informacje przekazane przez Ministra Zdrowia:

1. W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego przewidującego między innymi pełnienie dyżuru medycznego przez jednego lekarza na kilku oddziałach - Minister Zdrowia zapewnił, że wyłączone z tej regulacji zostaną Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

2. W sprawie zatrudniania w trybie awaryjnym lekarzy z zagranicy - Minister Zdrowia potwierdził opracowanie projektu rozporządzenia w którym lekarze spoza Unii Europejskiej (Ukraina, Białoruś) uzyskają ograniczone prawo wykonywania zawodu w Polsce. Weryfikacją ich kompetencji będą się zajmować dyrektorzy szpitali.

3. Minister Zdrowia potwierdził, że planuje zwiększyć kompetencje pielęgniarek zwłaszcza w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w celu zastąpienia przez nie lekarzy, w sytuacji pogłębiających się braków kadrowych.

W ocenie ZG ZZA powyższe rozwiązania mogą w drastyczny sposób zwiększyć ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych u hospitalizowanych pacjentów spowodowanych brakiem odpowiedniej liczby personelu medycznego o odpowiednich kwalifikacjach i dodatkowo eskalują obecny konflikt w ochronie zdrowia.